Štúdium deformačného správania materiálov metódou digitálnej obrazovej korelácie


Princíp metódy

Na pochopenie deformačného správania súvisiaceho s vnútornými a vonkajšími vlastnosťami materiálov sú dôležité nielen experimenty s použitím správnych strojov a snímačov, ale aj hĺbková interpretácia deformačných kriviek, geometrie vzoriek a špecifických testovacích podmienok. Digitálna obrazova analýza (DIC) je technika, ktorá sa dá použiť na štúdium šírenia trhlín a deformácie materiálu v reálnych aplikáciách. Bezkontaktná snímacia optická metóda DIC pre techniku sledovania a registrácie snímok umožňuje presné 2D a 3D merania prierezovej časti vzoriek počas skúšky ťahom. Dodatočné údaje získané počas testovania umožňujú hlbšie pochopiť celý proces deformácie vrátane výpočtov lokálneho predĺženia, lokálneho zúženia a rozdelenia deformačných polí na povrchu vzoriek.

Ciele

  1. Aplikovať DIC metódu pre 2D a 3D merania prierezu valcových vzoriek počas skúšky ťahom.
  2. Použiť údaje získané metódou DIC na vyhodnotenie účinku rôznych spracovaní na deformačné správanie materiálov.

 Schéma DICSchéma metódy digitálnej obrazovej korelácie 3D pre valcovú ťahovú vzorku
 

Dosiahnuté

DIC a  
DIC b  
Vypočítané polia pomernych deformácií v smere osy x (εx) metódou DIC pre (a) vodíkované a (b) žíhané vzorky
 
 
WHR a  
WHR b  
WHR c  
Deformačné spevnenie závislé od skutočnej deformácie vypočítaná pre: (a) rovnomerné, (b) nerovnomerné a (c) lokálne deformácie v ťahu vodíkovaných a žíhaných vzoriek

Literatúra

ŠTAMBORSKÁ, M. – LAPIN, J. – BAJANA, O. – LOSERTOVÁ, M. Tensile deformation behavior of ferritic-pearlitic steel studied by digital image correlation method. In Kovové materiály, 2015, Vol. 53, No. 6, p. 399-407. (Current Contents, Scopus, WOS). ISSN 0023-432X.

LOSERTOVÁ, M. - ŠTAMBORSKÁ, M. - LAPIN, J. - MAREŠ, V. Comparison of deformation behavior of 316L stainless steel and Ti6Al4V alloy applied in traumatology. In Metalurgija, 2016, vol. 55, no. 4, p. 667-670. ISSN 0543-5846.

ŠTAMBORSKÁ, M. – LAPIN, J. – BAJANA, O. Effect of hydrogenation on deformation behaviour of ferritic-pearlitic steel studied by digital image correlation method. In Kovové materiály, 2016, Vol. 54, No. 6, pp.397-406. (Current Contents, Scopus, WOS). ISSN 0023-432X.

Súvisiace projekty