Poslanie a vízia


Ľudstvo neustále sníva sen o rýchlejších, ľahších a energeticky úspornejších zariadeniach, ktoré by mu uľahčili život alebo jednoducho boli ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Jedným z prvkov potrebných k naplneniu tohto sna je aj vývoj nových materiálov.

Poslaním Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. je výskum a vývoj nových pokročilých materiálov na báze neželezných kovov a riešenie širokého a komplexného okruhu s tým súvisiacich problémov - od vývoja špeciálnych technológií prípravy nových materiálov, cez skúmanie a charakterizovanie ich vnútornej štruktúry až po analytické a numerické modelovanie a simuláciu ich vlastností.

Misia  ústavu obsahuje tri kľúčové rozmery:

Víziou ústavu je dobudovanie a posilnenie svojho postavenia ako excelentnej národnej neuniverzitnej verejnej výskumnej inštitúcie, realizujúcej špičkový výskum v oblasti neželezných kovových materiálov, otvorenej novým vedeckým problémom a civilizačným výzvam. Ústav vidí svoju budúcnosť v inštitúcii, ktorá flexibilne získava a kreatívne aplikuje získané poznatky v inovatívnych riešeniach prinášajúcich úžitok spoločnosti.

Ústav sa zameriava na materiálový výskum, ktorý je vo svete jedným z kľúčových faktorov rozvoja techniky. Toto zameranie ústavu vytvára výborný základný predpoklad pre jeho rozvoj.

Výskum v oblasti pôsobenia ústavu nutne prekračuje hranice a možnosti Slovenska ako pomerne malej krajiny a je možné ho uskutočňovať iba v medzinárodnom kontexte. Týka sa to tak významu výskumu, jeho financovania, ako aj aplikovania jeho výsledkov. Svoju budúcnosť preto ústav vidí len v inštitúcii, ktorá nielen drží krok so svetom, ale vo vybraných špeciálnych témach výskumu je inštitúciou špičkovou vo svetovom meradle.

Túto víziu môže ústav naplniť iba tak, že porastie aj kvantitatívne. Ústav preto vidí svoju budúcnosť v čoraz väčšom zamestnávaní ďalších špičkových odborníkov z domova i zo sveta.


Stratégia výskumu a rozvoj Ústavu na roky 2016-2020