Základné informácie


Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied (ÚMMS SAV) patrí do skupiny inštitúcií zriadených Slovenskou akadémiou vied. ÚMMS SAV vznikol v roku 1980 ako výsledok zlúčenia Ústavu kovových materiálov SAV (založený v roku 1953) a Ústavu mechaniky strojov SAV (založený v roku 1956). Ústav je štátnou príspevkovou organizáciou.

ÚMMS SAV je samostatnou právnickou osobou.

Štatutárnym zástupom ústavu je riaditeľ. Dokumenty v mene ústavu podpisuje výlučne riaditeľ.
Riaditeľom Ústavu je Ing. Karol Iždinský, CSc.

IČO: 490750
DIČ: 2020798835
Ident. č. pre DPH: SK 2020798835