Doktorandské štúdium


ÚMMS SAV je externou vzdelávacou inštitúciou podieľajúcou sa na doktorandskom študijnom programe:

Forma štúdia: denné (4 roky), externé (5 rokov)

  
ÚMMS SAV vypisuje pre akademický rok 2019/2020 tieto témy dizertačných prác: