Ústavné orgány a štruktúra


Riaditeľ: Ing. Karol Iždinský, CSc..
Zástupca riaditeľa: Ing. Mária Lazarová
 

Riadice orgány


Správna rada
Predseda: Ing. Karol Iždinský, CSc.

členovia:
Ing. Peter Krížik, PhD.
Ing. Juraj Lapin, DrSc.
Ing. Mária Lazarová
Ing. Martin Nosko, PhD.
 
Vedecká rada
Predseda:
Tajomník: Dr. Ing. Jaroslav Jerz

Členovia:
Ing. Peter Múčka, PhD.
Dr. Ing. František Simančík
 
Externí členovia:
Prof. Ing. Peter Grgač, PhD. (MTF STU)
Doc. Ing. Branislav Hučko, PhD. (SjF STU)
 
Dozorná rada
Predseda:

Členovia:
Ing. Romana Jurkiewiczová
Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
RNDr. Pavol Siman, PhD.
 

Poradné orgány


Rada riaditeľa
Stáli členovia:
Ing. Peter Krížik, PhD.
Ing. Juraj Lapin, DrSc.
Ing. Mária Lazarová
Ing. Martin Nosko. PhD.
 
Vedecký tajomník
Ing. Ján Košút, CSc.
 
Manažér vedy a výskumu
Dr. Ing. František Simančík
 

Organizčné útvary


Vedecké divízie
1. Divízia nových materiálov a technológií
Vedúci: Ing. Peter Krížik, PhD.

2. Divízia mikroštruktúry povrchov a rozhraní
Vedúci: Ing. Martin Nosko, PhD.

3. Divízia vlastností materiálov a konštrukcií
Vedúci: Ing. Juraj Lapin, DrSc.
 
Ostatné útvary
Odbor ekonomiky a podporných aktivít
Vedúci: Ing. Mária Lazarová
Knižnica ÚMMS SAV, v. v. i.