Ústavné orgány a štruktúra


Riaditeľ: Ing. Martin Nosko, PhD.
Zástupca riaditeľa: Ing. Mária Lazarová
 

Riadiace a poradné orgány


Vedecká rada
Predseda: Ing. Peter Múčka, PhD.
Tajomník: Dr. Ing. Jaroslav Jerz

Členovia:
Ing. Martin Balog, PhD.
Ing. Karol Iždinský, CSc.
Mgr. Stanislav Kúdela, PhD.
Ing. Štefan Nagy, PhD.
Dr. Ing. František Simančík
Ing. Michaela Štamborská
 
Externí členovia:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (MTF STU)
doc. Ing. Marián Mikula, PhD. (FMFI UK)
Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (SjF STU)
 
Správna rada
Predseda: Ing. Martin Nosko, PhD.

Členovia:
Ing. Naďa Beronská, PhD.
Ing. Peter Krížik, PhD.
Ing. Mária Lazarová
Dr. Ing. František Simančík
 
Dozorná rada
Predseda: Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., PSAV

Členovia:
Ing. Romana Jurkiewiczová, ÚSAV
Ing. Pavol Noga, PhD., MTF STU
 
 
Vedecký tajomník
Ing. Alena Opálková Šišková, PhD.
Grémium riaditeľa
Stáli členovia:
Ing. Naďa Beronská, PhD.
Ing. Kateryna Kamyshnykova, PhD.
Ing. Peter Krížik, PhD.
Ing. Mária Lazarová
Ing. Martin Nosko, PhD.
Ing. Alena Opálková Šišková, PhD.
Dr. Ing. František Simančík
 

Organizčné útvary


Vedecké divízie
1. Divízia nových materiálov a technológií
Vedúci: Ing. Peter Krížik, PhD.

2. Divízia mikroštruktúry povrchov a rozhraní
Vedúci: Ing. Naďa Beronská, PhD.

3. Divízia vlastností materiálov a konštrukcií
Vedúci: Ing. Kateryna Kamyshnykova, PhD.

4. Aplikačné centrum pre ľahké kovy a kompozity - Inoval
Vedúci: Dr. Ing. František Simančík
 
Ostatné útvary
Odbor ekonomiky a podporných aktivít
Vedúci: Ing. Mária Lazarová
Knižnica ÚMMS SAV