Ústavné orgány a štruktúra


Riaditeľ: Ing. Karol Iždinský, CSc..
Zástupca riaditeľa: Ing. Mária Lazarová
 

Riadiace a poradné orgány


Vedecká rada
Predseda: Ing. Juraj Lapin, DrSc.
Tajomník: Dr. Ing. Jaroslav Jerz

Členovia:
Ing. Martin Balog, PhD.
Ing. Naďa Beronská, PhD.
Ing. Peter Krížik, PhD.
Ing. Peter Múčka, PhD.
Ing. Martin Nosko, PhD.
Dr. Ing. František Simančík
 
Externí členovia:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (MTF STU)
doc. Ing. Marián Mikula, PhD. (FMFI UK)
Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (SjF STU)
 
Grémium riaditeľa
Stáli členovia:
Ing. Ján Košút, CSc.
Ing. Peter Krížik, PhD.
Ing. Juraj Lapin, DrSc.
Ing. Mária Lazarová
Ing. Martin Nosko, PhD.
Dr. Ing. František Simančík
 
Vedecký tajomník
Ing. Ján Košút, CSc.
 

Organizčné útvary


Vedecké divízie
1. Divízia nových materiálov a technológií
Vedúci: Ing. Peter Krížik, PhD.

2. Divízia mikroštruktúry povrchov a rozhraní
Vedúci: Ing. Martin Nosko, PhD.

3. Divízia vlastností materiálov a konštrukcií
Vedúci: Ing. Juraj Lapin, DrSc.

4. Aplikačné centrum pre ľahké kovy a kompozity - Inoval
Vedúci: Dr. Ing. František Simančík
 
Ostatné útvary
Odbor ekonomiky a podporných aktivít
Vedúci: Ing. Mária Lazarová
Knižnica ÚMMS SAV