Analýza mechanických vlastností materiálov metódou konečných prvkov


Princíp metódy

Analýza konečných prvkov (FEA) je numerická metóda používaná na simuláciu mechanického namáhania, deformácií, tepelných tokov, vibrácií a fyzikálnych vlastností prítomných v reálnych materiáloch, súčastiach alebo celých zostavách. Princíp je založený na rozdelení reálneho objektu na veľké množstvo konečných prvkov, ako sú malé kocky, a sledované parametre sa určujú v jednotlivých bodoch mriežky pomocou matematických rovníc. FEA bola použíta na analýzu napätovo-deformačných polí, ktoré vznikli pri tahovej skúške feriticko-perlitickej ocele pri izbovej teplote, pričom osobitná pozornosť bola venovaná ich rozloženiu v oblasti zúženia.

Dosiahnuté


Mesh Sieť z konečných prvkov s veľkosťou prvkov 0,5 mm pre valcovú ťahovu vzorku
   
FEA a Vypočítané polia deformácií εx metódou FEA pre vodíkovanú vzorku
 
FEA b Vypočítané polia deformácií εx metódou FEA pre žíhanú vzorku

Literatúra

ŠTAMBORSKÁ, M. – LAPIN, J. – BAJANA, O. – LOSERTOVÁ, M. Tensile deformation behavior of ferritic-pearlitic steel studied by digital image correlation method. In Kovové materiály, 2015, Vol. 53, No. 6, p. 399-407. (Current Contents, Scopus, WOS). ISSN 0023-432X.

ŠTAMBORSKÁ, M. – LAPIN, J. – BAJANA, O. Effect of hydrogenation on deformation behaviour of ferritic-pearlitic steel studied by digital image correlation method. In Kovové materiály, 2016, Vol. 54, No. 6, pp.397-406. (Current Contents, Scopus, WOS). ISSN 0023-432X.

Súvisiace projekty