Zomrel Ing. Juraj Stein, PhD.

Ing. Juraj Stein, PhD.
(1947 - 2021)

Dňa 22. 1. 2021 nás nečakane opustil vo veku 73 rokov dlhoročný kolega Ing. Juraj Stein, PhD., ktorý pôsobil v SAV takmer 50 rokov. Ing. Juraj Stein, PhD. sa narodil v roku 1947 v Bratislave. Strednú priemyselnú školu chemickú absolvoval v Bratislave v roku 1966. Promoval s vyznamenaním na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1972 v odbore elektrotechnika. V tom istom roku nastúpil na Ústav teórie merania SAV, kde pôsobil ako interný vedecký ašpirant do roku 1976. Na neskôr premenovanom Ústave merania a meracej techniky SAV obhájil v roku 1980 titul kandidáta vied v odbore meracia technika. Od roku 1976 pracoval na Ústave mechaniky strojov SAV predchodcovi súčasného Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave. Ústavu venoval 45 aktívnych rokov. Patril k prvým zamestnancom ústavu, jeho osobné číslo bolo 24.

Po príchode na ÚMMS SAV svoje aktivity rozvíjal v odboroch vibroizolácia mechanických sústav, meracia technika, spracovanie signálu, akustika, aplikovaná mechanika a biomechanika. V prvom období sa venoval predovšetkým aktívnej vibroizolácii sedačiek. Najvýznamnejšie výsledky dosiahol v oblasti výskumu aktívnych vibroizolačných sústav, účinku vibrácií na človeka a merania a analýzy nízkofrekvenčného mechanického kmitania.

V období 2002 až 2005 bol zodpovedným riešiteľom projektu VIBSEAT 5. rámcového programu Európskej komisie, ktorý bol zameraný na vývoj vertikálneho a horizontálneho odpruženia sedadiel pracovných strojov a vozidiel so zlepšenými vibroizolačnými vlastnosťami. Bol zodpovedným riešiteľom viacerých projektov VEGA.

Okrem toho bol aktívnym členom pracovnej skupiny „Sedadlá“ Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN/TC 231/WG 9) a tiež členom domácich a zahraničných vedecko-technických spoločností – International Institute of Acoustics and Vibration, European Mechanics Society, Verein Deutscher Ingenieure, Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV, TK Akustika a vibrácie, atď. Dlhé roky bol členom Vedeckej rady ÚMMS SAV. Bol školiteľom dvoch doktorandov a mnohých diplomantov. Pôsobil aj ako hosťujúci docent na FEI STU.

Ocenený bol ako člen kolektívu, vyznamenaného "Cenou SAV" za výsledky v oblasti bezdemontážnej vibračnej diagnostiky a získal aj prémiu Slovenského literárneho fondu za preklad odbornej monografie.

Publikoval vyše 190 vedeckých a odborných prác, z toho 18 v karentovaných časopisoch a 42 prác indexovaných v databáze Scopus, ktoré boli citované viac ako 300-krát. Bol autorom 4 autorských osvedčení a 3 patentov.

Aj po odchode do dôchodku v roku 2013 ostal pôsobiť ako emeritný vedecký pracovník na ÚMMS SAV a v svojej pracovnej aktivite nepoľavoval. V poslednom období sa venoval v spolupráci s kolegami z Ústavu merania SAV teoretickej a experimentálnej analýze magnetického tlmiča vibrácií pracujúceho na báze vírivých prúdov, za ktorý mu bol udelený národný patent PP 50072-2014.

Juraj Stein patril k nesmierne aktívnym a iniciatívnym pracovníkom vo všetkých oblastiach a vždy mal snahu dotiahnuť veci do konca. Neustále sa živo zaujímal o chod ústavu a svoje okolie. Mal bohaté znalosti z rôznych odborov, ktoré dokázal prezentovať vo viacerých jazykoch.

Česť jeho pamiatke.


Text: Peter Múčka