Seminár doktorandov

Letný mesiac júl sme na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV uzavreli periodickým seminárom našich doktorandov. Tentokrát nám odprezentovali výsledky svojho vedeckého výskumu k dizertačnej práci až štyria naši doktorandi :
 
1. Ing. Lucia Kopčanová - Výskum využitia duálneho laserového lúča a jeho vplyv na výsledné vlastnosti zvarových spojov duplexných ocelí. 

2. Mgr. Veronika Nagy Trembošová -   Štúdium modifikácie povrchov Mg práškov s možným využitím pre biomedicínske účely.
 
3. Ing. Kateryna Ulybkina – Odolnosť vysokopevných komplexných koncentrovaných zliatin voči vodíkovému krehnutiu.
 
4. MSc. Selim Burak Cantűrk - Zmeny mikroštruktúry rozhrania kompozitných materiálov na báze medi s uhlíkom pripravených tlakovou infiltráciou.
 
Počas seminára sme mali možnosť nahliadnuť do „vedeckej kuchyne“ mladých vedcov a zároveň diskutovať na vysokej odbornej úrovni o zvolených pracovných postupoch, metódach a možnostiach zlepšenia ich ďalšej práce. Tak ako každý krát, aj teraz to bolo obohacujúce stretnutie s vedeckými osobnosťami ústavu, ktorí prispeli svojimi skúsenosťami, perspektívami ale, v rámci tréningu, aj fundovanými otázkami, ktoré veríme, že naši doktorandi ocenili.
Mladým vedcom prajeme veľa kreatívnej energie do ďalšej práce.