Príjímacie konanie na doktorandské štúdium 2021/2022

Ústav ponúka doktorandské štúdium v štúdijnom odbore 36 „Strojárstvo“ v študijných programoch „Progresívne materiály a materiálový dizajn“ a "Strojárske technológie a materiály".

Doktorandské štúdium


ÚMMS SAV je externou vzdelávacou inštitúciou podieľajúcou sa na doktorandskom študijnom programoch:

  • Progresívne materiály a materiálový dizajn, v študijnom odbore 36 Strojárstvo,
    dĺžka denného štúdia 4 roky, dĺžka externého štúdia 5 rokov
    (v spolupráci s MtF STU so sídlom v Trnave)
  • Strojárske technológie a materiály, v študijnom odbore 36 Strojárstvo,
    dĺžka denného štúdia 3 roky, dĺžka externého štúdia 4 roky
    (v spolupráci s SjF STU) 

ÚMMS SAV vypisuje pre akademický rok 2021/2022 tieto témy dizertačných prác:


Bližšie informácie o konkrétnej téme dizertačnej práce poskytne školiteľ.

Informácie o prijímacom konaní a tlačivá prihlášky na doktorandské štúdium v študijnom odbore 36 Strojárstvo sú zverejnené na stránkach fakúlt (MTF STU (ukončené) alebo SjF STU (otvorené)). Prihlášky na doktorandské štúdium zasielajte na adresu príslušnej fakulty.

V prípade ďalších otázok o doktorandskom štúdiu na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV nás kontaktujte na edu.umms@savba.sk .