Predstavujeme našu novú kolegyňu - doc. Ing. Eriku Hodúlovú, PhD.

Doc. Ing. Erika Hodúlová PhD. bola dlhoročnou vedecko-výskumnou pracovníčkou MTF STU. Počas svojej praxe na fakulte sa aktívne zapájala do riešenia viacerých vedecko-výskumných projektov, pričom bola hlavnou riešiteľkou VEGA projektov a APVV projektov vo všeobecnej a bilaterálnej výzve. Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti dosiahnuté v spolupráci s významnými zahraničnými univerzitami a inštitúciami publikuje vo vedeckých karentovaných časopisoch a prednáša na medzinárodných aj domácich konferenciách. Je evidovaná v mnohých slovenských a zahraničných profesijných databázach, z ktorých najvýznamnejšia je IIW (International Institute of Welding). V IIW zastáva funkciu delegátky pre Slovenskú republiku, súčasne pôsobí v komisii XVII. „Brazing, soldering and diffusion welding“ a vedie podkomisiu XVII-C „Soldering“. Je členkou redakčnej rady karentovaného časopisu Welding in the World, vydávaného v rámci IIW. Od januára 2023 je súčasťou tímu  divízie mikroštruktúry povrchov a rozhraní na ÚMMS SAV, v.v.i., kde sa bude podieľať na príprave a riešení projektov v oblasti spájania materiálov, hodnotenia štruktúrnych a mechanických vlastností a publikovaní v karentovaných časopisoch. Ďalšou významnou pracovnou oblasťou, ktorou sa bude venovať je rozvíjanie zahraničnej spolupráce a prepájanie domácich a zahraničných univerzít s ÚMMS SAV, v.v.i..