Nový bilaterálny projekt v rámci programu Mobility SAV - CSIC

Výskum koróznej odolnosti duplexných ocelí zváraných duálnym laserovým lúčom.


ÚMMS SAV, v.v.i. začína v tomto roku riešiť nový bilaterálny projekt v spolupráci so Spanish National Research Council, National Centre for Metallurgical Research (CENIM- CSIC), Madrid, na čo sme patrične hrdí a veríme, že medzinárodný projektový tím v rámci tejto spolupráce vytvorí jedinečné vedecké výstupy.
 
Ambíciou projektu je dôkladné preskúmanie vplyvu vneseného tepla na koróznu odolnosť zvarových spojov, ktoré boli vytvorené pomocou duálneho laserového lúča. Tím riešiteľov bude hodnotiť dosiahnutú mikroštruktúru zvarového spoja a vplyv pomeru ferit/austenit na ich koróznu odolnosť. Hlavným cieľom je optimalizovať metódu hodnotenia citlivosti na jamkovú a medzikryštalickú koróziu a komplexne vyhodnotiť kritickú teplotu pre jamkovú koróziu.
 
Naša štúdia poskytne hlboký pohľad na vplyv tepla na koróznu odolnosť zvarových spojov, čo môže mať významné dôsledky v oblasti optimalizácie zváracích procesov a vývoja odolných zvarov v rôznych priemyselných odvetviach. Predpokladáme, že naše zistenia budú prínosné pre lepšie porozumenie a zlepšenie bezpečnosti a spoľahlivosti zvarov v rôznych aplikáciách.
 
Projekt sa bude realizovať v rokoch 2024 - 2025.