Konferencia Funkčné materiály 2022

Dňa 25.10.2022 sme v spolupráci so Spoločnosťou pre nové materiály a technológie  hostili medzinárodnú konferenciu Funkčné materiály 2022.  
Konferencia bola zameraná na oblasti: funkčné materiály, modifikácia vlastností materiálu, štrukturálna analýza, fyzikálne vlastnosti, výroba, recyklácia, udržateľnosť, priemyselné aplikácie a na výmenu najnovších poznatkov v týchto oblastiach. Cieľom konferencie bolo tiež vytvoriť podmienky na prehĺbenie existujúcich a nadviazanie nových profesionálnych kontaktov a možností spolupráce.
V rámci programu sa prezentovali odborníci: profesor Günther Rupprechter a Dr. Niusha Lasemi z Rakúska, Dr. Sonja Jozič a Dr. Nikša z Chorvátska, Dr. Przemysław Ranachowski z Poľska. Dr. Jaroslav Jerz a Dr. Karol Iždinksý z ÚMMS SAV, v.v.i. informovali o projekoch SHARE 4.0 – Create synergies in the region SK – AT by sharing best practices and awareness of innovative technologies to advance digitalized manufacturing (www.projectshare40.com)
a FIT-4-NMP support for increased participation in Horizon Europe calls (www.fit-4-nmp.eu).
Pozvaní hostia mali možnosť nazrieť aj do našej „kuchyne“ a prezreli si špičkové vybavenie našich laboratórií a prácu našich kolegov v praxi. V záverečnej časti programu sa prezentovala aj naša doktorandka Ing. Lucia Kopčanová, ktorá predstavila tému svojej dizertačnej práce s názvom Výskum vplyvu zmeny rozloženia duálneho laserového lúča na výsledné vlastnosti zvarov duplexných ocelí, ktorá je zároveň aj novým APVV projektom.