Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva SAV


Akronym:CEKOODUV
Začiatok riešenia:16.09.2009
Koniec riešenia:29.02.2012
Program:Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a inovácie/vývoj
Evidenčné číslo projektu:26240120006
Pozícia ústavu v projekte:Partner
Zodpovedný riešiteľ na ústave:František Simančík
Cieľom projektu je vybudovanie centra zameraného na podporu aplikovaného výskumu, uľahčenie prenosu novozískaných výsledkov výskumu a vývoja do praxe a manažment práv k duševnému vlastníctvu výskumných organizácií Slovenskej akadémie vied.