Ako zvýšiť účasť nových perspektívnych záujemcov v NMP programoch Horizon Európa

ZÁMER PROJEKTU

Zameranie projektu FIT-4-NMP na zapojenie nových perspektívnych záujemcov vychádza z analýzy možností úspešnej implementácie programu H2020. Napríklad, v prebežnej hodnotiacej správe programu Horozont 2020, zverejnenej Európskou komisiou v roku 2017 sa uvádza, že na prilákanie nových účastníkov do projektov sú potrebné ďalšie zlepšnia v implementácii programu“ a to aj napriek tomu, že viac ako polovica účastníkov programu H2020 patrili medzi nováčikov. Súčasne, poradná skupina programu Horizont 2020 pre nanotechnológie, pokročilé materály, biotechnológiu a progresívne výrobné technológie (NMBP) zdôraznila, že len 38,4 % európskych príjemcov bolo k novembru 2018 nováčikmi v programe NMBP v rámci programu Horizont 2020. Správa poradnej skupiny venovala osobitnú pozornosť akciám, ktoré by mohli pomôcť osloviť nových záujemcov v oblasti NMBP.
Správa zameraná na spôsoby zvýšenia participácie talentovaných nováčikov v projektoch NMP sa venuje dobrým príkladom a skúsenostiam pri implementácii opatrení na podporu účasti v programe Horizont 2020.  Okrem toho analyzuje existujúce prekážky účasti na programe Horizont Európa a sumarizuje hlavné oblasti činnosti, ktoré by sa mali riešiť na európskej, národnej, regionálnej a inštitucionálnej úrovni pri ich odstraňovaní.

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

Tvorcovia politík na európskej, národnej, regionálnej a inštitucionálnej úrovni sa snažia vytvárať podmienky pre efektívnu účasť výskumných a inovačných tímov v rámcových programoch. Cieľom je maximalizovať výhody takejto účasti pre ďalší kvalitatívny rozvoj, posilňovanie medzinárodnej spolupráce a dosahovanie výsledkov na prospech členských krajín EÚ.
Kaskádové financovanie, známe aj ako Finančná podpora pre tretie strany, bolo špecificky vytvorené Európskou komisiou s cieľom rozdeliť finančné prostriedky na vytváranie nových spoločností a zvýšenie ich škálovateľnosti a na vytváranie nových MSP alebo spoločností so strednou kapitalizáciou prostredníctvom schémy digitálnych inovácií.
Na národnej a regionálnej úrovni ide najmä o opatrenia systémovej politiky, finančné stimuly a informačnú podporu, ktorých cieľom je odstraňovať bariéry účasti súvisiace s motiváciou predkladať návrhy projektov ako aj bariéry súvisiace s pripravenosťou a úspešnosťou návrhov.
Medzi hlavné systémové opatrenia politík na podporu účasti v H2020 patrili stimuly pre medzinárodnú výskumnú spoluprácu a internacionalizáciu v národných/regionálnych systémoch hodnotenia výskumu. Dôraz na medzinárodnú spoluprácu v hodnotiacich kritériách výskumu na jednej strane preukázal jasný zámer výskumných a inovačných politík podporovať internacionalizáciu výskumu a zároveň motivuje hodnotené subjekty, aby vo svojich stratégiách zohľadňovali medzinárodnú výskumnú spoluprácu a ciele. Ďalším systémovým nástrojom rozvoja medzinárodnej spolupráce uplatňovaným na národnej úrovni boli iniciatívy ERA-Net Cofund, ktoré prepájajú národné a regionálne výskumné programy.
Druhú skupinu nástrojov na posilnenie účasti v H2020 uplatňovaných na národnej úrovni tvorili finančné stimuly. Tieto nástroje sa vo všeobecnosti snažili podnietiť výskumné organizácie a podniky, aby pripravovali a predkladali návrhy projektov do rámcových programov. Ekonomickým zdôvodnením týchto nástrojov bolo pokúsiť sa znížiť náklady spojené s prípravou projektov, zvyčajne v prípade, že návrhy projektov neboli úspešné a projekty neboli financované z rámcových programov. Investícia do prípravy projektu sa tak úplne alebo čiastočne vrátila od národných alebo regionálnych financujúcich orgánov vo forme finančnej úhrady nákladov na prípravu alebo prostredníctvom financovania neúspešných návrhov projektov.
Okrem systémových opatrení a priamych finančných stimulov zohrávali dôležitú úlohu pri poskytovaní informačnej a poradenskej podpory účasti v rámcových programoch aj národné a regionálne politiky. Tieto služby boli obzvlášť dôležité pre nováčikov v rámcových programoch, pretože zvýšili povedomie o výzvach a pravidlách programu H2020, ale pomohli aj pochopiť kontext výziev a ich prepojenie s cieľmi európskej politiky výskumu a inovácií. Dobré pochopenie tohto kontextu umožnilo žiadateľom správne zacieliť svoje návrhy projektov na európske ciele a nastaviť projektové aktivity smerom k očakávanému dopadu. Tým sa prirodzene zvýšila šanca na úspech predložených návrhov projektov v procese hodnotenia.
Na inštitucionálnej úrovni existovali osobitné schémy a nástroje na podporu účasti na rámcových programoch, najmä na univerzitách a väčších výskumných organizáciách. Tie boli zvyčajne súčasťou širších opatrení na podporu internacionalizácie inštitúcie. Dôležitým predpokladom pre zavedenie špecializovanej podpory účasti v Rámcových programoch bola existencia odborného grantového pracoviska, ktoré poskytuje výskumníkom kvalitné služby pri príprave návrhu projektu medzinárodnej spolupráce a pri jeho následnej realizácii.

ODPORÚČANIA

Správa navrhla päť hlavných smerov intervencií, ktoré môžu pomôcť zvýšiť účasť nováčikov na projektoch Horizont Europe (HE) (Tabuľka). 
Štúdia ukazuje, že je užitočné implementovať rôzne nástroje na viacerých úrovniach, a to na úrovni programu HE, na národnej/regionálnej úrovni, na úrovni NCP a iných sprostredkovateľov a tiež na inštitucionálnej úrovni. Možno očakávať, že účinky týchto opatrení sa zvýšia, ak sa navrhované opatrenia budú realizovať na všetkých uvedených úrovniach.

Plný text správy je možné nájsť: https://www.fit-4-nmp.eu/publications