Investigation of concrete matrix composites, shape memory foams and selected aggregates with application of X-ray microtomography


Začiatok riešenia:01.01.2016
Koniec riešenia:31.12.2018
Program:Medziakademická dohoda
Pozícia ústavu v projekte:Spolu-vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Stanislav Kúdela