5th Tech Transfer Interactive Workshop FIT-4-NMP v Bratislave na ÚMMS SAV

V rámci spolupráce v programe Európskej komisie Horizont 2020 sa v dňoch 26.-27.10.2023 uskutočnil medzinárodný 5th TechTransfer Interactive Workshop v rámci projektu FIT-4-NMP. Jeho cieľom bolo prehĺbenie spolupráce medzi priemyslom a výskumnými organizáciami a vytváranie trvalých partnerstiev medzi krajinami.
 
Projekt FIT-4-NMP je podporná akcia financovaná z programu Európskej komisie Horizont 2020 na zvýšenie účasti talentovaných nováčikov z nedostatočne zastúpených regiónov v programe HorizonEurope v oblasti nanotechnológií, pokročilých materiálov a nových výrobných procesov (NMP).
 
Organizátorom workshopu bola spoločnosť ASTP (www.astp4kt.eu), nezisková členská organizácia, ktorá sa prepája vedomosti medzi univerzitami a priemyslom.
ASTP, založená v roku 2000 skupinou popredných odborníkov z praxe, sa zameriava na poskytovanie školení, ktoré podporujú záujmy členov a budovanie profesionálnych sietí.
 
Program bol nabitý témami zahŕňajúcimi viaceré aspekty transferu technológií, ako napríklad predajné zručnosti, licenčné zmluvy, zakladanie spin-off a start-up spoločností, formy spolupráce pri EU projektoch, ale aj pohľad do patentového procesu, či negociácie zmlúv.Okrem bohatej odbornej výmeny skúseností, ponúkol workshop aj skupinový tréning pripravených prípadových štúdií,ktorý umožnil účastníkom aplikovať teoretické poznatky na reálne situácie a diskutovať o nich.
 
Skúsenosti z tohto podujatia posilnia našu schopnosť hľadať riešenia na globálne výzvy a dosahovať vytýčené ciele nielen v oblasti transferu technológií, ale aj v oblasti budovania siete kontaktov s medzinárodnými odborníkmi z rôznych odvetví.