Kovové peny: vzťah mikroštruktúra – mechanické vlastnosti


Akronym:MIMEMFO
Začiatok riešenia:01.01.2013
Koniec riešenia:31.12.2014
Program:APVV
Evidenčné číslo projektu:SK-RO-0014-12
Pozícia ústavu v projekte:Vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ:Jaroslav Kováčik
Projekt sa zameriaval na štúdium vzťahu mikroštruktúry a mechanických vlastností kovových pien. Cieľom projektu bolo podrobne preskúmať mechanické vlastnosti kovových pien pri dynamickom a statickom zaťažení s ohľadom na štruktúru peny. Výskum bol vykonaný na takmer identických vzorkách, aby sa predišlo efektom spôsobeným rozdielnou pórovitosťou, heterogénnosťou a anizotropiou. Ďalším následným vedeckým cieľom projektu bola simulácia a modelovanie skúmaných mechanických vlastností kovovej peny. V neposlednom rade bolo ďalej cieľom projektu posilniť už existujúcu spoluprácu rumunského a slovenského vedeckého tímu.