Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a inovácie/vývoj


European Fund for Regional Development - operational programme Research and Innovation/Development


Obsah SK:Poslaním Európskeho fondu regionálneho rozvoja je posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Európskej únie odstraňovaním nerovností medzi jej regiónmi.
Projekty fondu sú spravované na národnej úrovni.
Obsah EN:The mission of the European Regional Development Fund is to strengthen economic, social and territorial cohesion of the European Union by elimination of inequalities among its regions.
The fund's projects are managed at national level.