Európsky sociálny fond


Európsky sociálny fond je jedon zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Jeho poslaním je prispieť k hospodárskej a sociálnej súdržnosti Európskej únie prostredníctvom zlepšovania pracovných príležitostí, podpory vysokej miery zamestnanosti a zvyšovania počtu a kvality pracovných miest.
Projekty fondu sú spravované na národnej úrovni.