Personal data protection


The site operator: Institute of Materials and Mechanics SAS, Bratislava, organization-ID-No.: 00490750, hereby informs the persons concerned that from 25 May 2018, processing of the personal data already obtained and processed will be processed according to the Regulation (EU) 2016/679 of the European parliament and of the Council of 27 April 2016 and Act No. 18/2018 Coll. of law on Personal Data Protection of 29 November 2017 (GDPR).

Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľ/zamestnávateľ: Ústav materilálov a mechaniky strojov SAV, Bratislava, IČO: 00490750, týmto informuje dotknuté osoby/(zamestnancov ÚMMS, že spracúvanie už získaných a spracúvaných osobných údajov bude od 25. 5. 2018 spracúvať podľa nariadenia EP a R EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov z 29. novembra 2017 (GDPR ).