Dlhoročný riaditeľ ÚMMS SAV Ing. Vladimír Giba, CSc. tragicky zahynul

Ing. Vladimír Giba, CSc. (*23. 2. 1944 – †4. 7. 2016)

V pondelok 4. 7. 2016 pri dopravnej nehode vo veku 72 rokov tragicky zahynul dlhoročný riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV Ing. Vladimír Giba, CSc.   

Ing. Vladimír Giba, CSc. celú svoju profesionálnu kariéru venoval SAV. Po skončení SVŠ v Michalovciach a štúdia na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave, kde študoval v odbore Výrobné stroje a zariadenia – stroje chemického a potravinárskeho priemyslu, nastúpil v roku 1967 do svojho prvého zamestnania na Ústav mechaniky strojov SAV. Vedecky začal pracovať najskôr v Oddelení  dynamiky tuhých telies, neskôr, keď v roku 1977 v Ústave termomechaniky ČSAV obhajobou kandidátskej práce: „Experimentálna analýza mechanických sústav s hysteréziou“ úspešne ukončil externú ašpirantúru, začal s budovaním vlastného oddelenia experimentálnej mechaniky, ktoré možno považovať za jedno z prvých oddelení aplikovaného výskumu v SAV. Laboratórium sa venovalo najmä meraniam vibrácií a hluku a svojich stálych priemyselných partnerov si našlo v najvýznamnejších československých podnikoch ako Slovnaft Bratislava, VSŽ Košice, ZŤS Zvolen, Meopta Bratislava, VUMA Nové mesto nad Váhom ...

V roku 1978 absolvoval 6 mesačný študijný pobyt na Institute of Sound and Vibration Research patriaci Univerzite v Southamptone a na Univerzite v Bristole. Osvojil si tam spôsob práce, ktorý umožňoval efektívny prenos aj navonok komplikovaných metód teoretickej mechaniky do experimentálnej praxe a do konca svojej profesionálnej kariéry ho zanietene presadzoval. Za jeho činnosť mu bola dvakrát udelená Cena SAV. Stal sa uznávaným slovenským odborníkom na problémy hluku a vibrácií, pričom ho vyhľadávali všetci, ktorí v tejto oblasti potrebovali vyriešiť reálny problém. Tento jeho prístup k vedeckej práci natrvalo predurčil poslanie ústavu, ktorý najskôr ako zástupca (1992-1995), neskôr v pozícii riaditeľa (1996-2004) pomáhal dotvoriť do jeho dnešnej podoby.

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, ktorý vznikol spojením dvoch odlišných ústavov – Ústavu mechaniky strojov SAV a Ústavu kovových materiálov SAV, v pohnutých porevolučných rokoch viedol ako jeden celok, bez uprednostňovania ktorejkoľvek jeho časti. Funkciu riaditeľa chápal ako službu a najväčšiu časť energie vynakladal na vytváranie nevyhnutného priestoru pre realizáciu nás, jeho spolupracovníkov. V tejto službe, na rôznych postoch, aj po ukončení pôsobenia vo vedení ústavu, vytrval až do posledného dňa. 

Bol otvorený, priamy, čestný, nadmieru kompetentný a mal zvláštny dar povedať ľuďom do očí pravdu bez toho, aby sa niekto urazil. Preto si získal rešpekt a uznanie, ktoré navždy ostanú zapísané v srdciach tých, ktorí ho poznali. Jeho tragickým odchodom nepochybne prichádzame o kľúčovú oporu v našej ďalšej činnosti.

Rozlúčime sa s ním v piatok 8. júna  o 14.00 hodine na cintoríne v Petržalke.

Vlado ďakujeme, nikdy na Teba nezabudneme...


Karol Iždinský a Fero Simančik