Centrum excelentnosti pre plazmové vysoko-produktívne spracovanie materiálov a aditívne vytváranie štruktúr


Začiatok riešenia:01.02.2014
Koniec riešenia:31.10.2015
Program:Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a inovácie/vývoj
Evidenčné číslo projektu:26240120036
Pozícia ústavu v projekte:Partner
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Karol Iždinský
V prvej aktivite projektu sa overovali možnosti hodnotenia erózie kompozitov na dostupných spektroskopických zariadeniach, ktoré sú určené na opticko emisnú spektroskopickú prvkovú analýzu (LIBS a SD OES). Týmito metódami sa hodnotila a porovnávala erózna odolnosť štyroch typov vyvíjaných kompozitov s medenou matricou. Táto bola spevnená jednosmerne orientovanými W drôtmi alebo skeletmi z Al2O3 s rôznou pórovitosťou. V priebehu riešenia projektu sa postupne optimalizovala technológia prípravy elektród. Elektródy sa testovali v zariadení vyvinutom spoločnosťou GA Drillingu, ktoré generuje plazmu. Experimenty ukázali, že katódy vyrobené na Ústave vykazovali niekoľkonásobne vyšší prevádzkový čas ako doposiaľ používané materiály.
V druhej aktivite projektu sa  pokračovalo v  oblasti aditívneho vytvárania štruktúr v rámci ktorého sa technológiou studeného naprašovania pripravili ďalšie série vzoriek s Al matricou spevnenou horninovými časticami z vápenca a granitu. V oboch prípadoch (po ohreve na 320 °C a 600 °C) analýza mikroštruktúry potvrdila, že k fázovým premenám na rozhraniach medzi horninovými časticami a hliníkovou matricou neprišlo. Mikroštruktúra všetkých vzoriek bola približne rovnaká. Merania teplotnej rozťažnosti ukázali, že napriek mechanickej väzbe na rozhraní nedochádza k žiadnej dezintegrácii kompozitov.
Tretia aktivita smerovala k obstaraniu infraštruktúry, ktoré umožnila skvalitniť prípravu vzoriek na pozorovanie elektrónovými mikroskopmi.